Tag

เกาะไหหลำ

CHI27 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 12 – 16 / 19 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าปิงหลางกู่ เมืองซานย่า อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน

CHI28 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒนธรรมจีนใต้
5 วัน 4 คืน BY HU

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 ก.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 24 – 28 / 26 – 30 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว