Tag

เมืองหยางซั่ว

CHI21 ทัวร์จีน GUILIN THE PARADIZE ON EARTH (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From17,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 11 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองกุ้ยหลิน เขาฝูโปว เมืองจำลองสมัยซ่ง วัดเหนินเหยิน ถนนโบราณตงซี เที่ยวชมถนนโบราณซิงผิง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว

CHI20 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From21,900 บาท

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 07 สิงหาคม 2562
วันที่ 27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562

เมืองซินหนิง อุทยานเขาล่างซาน จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย ยอดเขาพริก เมืองหยางซั่ว เดินเล่นถนนฝรั่ง ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง เมืองกุ้ยหลิน