fbpx

Tag

เมืองหยางซั่ว
Guilin

ทัวร์จีน CHI25 กุ้ยหลิน…ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From21,999 บาท

วันที่ 18 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2562

เมืองหลงเซิ่น นั่งกระเช้าสู่นาขั้นบันไดหลงจี๋ ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง เมืองกุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง ชมโชว์หลิวซานเจี่ย

ทัวร์จีน CHI24 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From20,900 บาท

วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 23 / 25 – 30 ตุลาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า)