fbpx

Tag

แชงกรีล่า
สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 01 – 05 / 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 17 – 21 / 19 – 23 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 09 – 13 / 20 – 24 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว