fbpx

Tag

แชงกรีล่า
สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว
คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า
Yading

ทัวร์จีน CHI38 จาซีเต๋อเลอ เต้าเฉิง ย่าติง แชงกรีล่า (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 8L

From33,900 บาท

วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองซินตูเฉียว สะพานหลูติ้ง เมืองย่าติง ชมวิวภูเขาทู้จื่อซานและภูเขาไห่จื่อซาน อุทยานย่าติง ชมทุ่งหญ้าลั่วหรง วัดซงกู้ ชมทะเลสาบไข่มุก