CHI25 ทัวร์จีน ต้าจู๋…ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

ราคาเริ่มต้น
From22,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From22,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

564

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ บ้านโบราณกลางหุบเขา ชมระเบียงกระจกขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าสู่ถ้ำฝูหยง เมืองฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย เมืองต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ชมมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
หมายเหตุ : อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนเรียบร้อยแล้ว


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 12 - 16 / 19 - 23 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ