fbpx

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

721

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้นย่านถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 06 - 10 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
สายการบิน
Air China
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ