fbpx

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

795

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล นมัสการเจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี เมืองมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ชมระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันตายงค์


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 03 - 06 / 04 - 07 / 10 - 13 ก.ค. 2563
  • วันที่ 24 - 27 / 25 - 28 กรกฎาคม 2563
  • วันที่ 07 - 10 / 12 - 15 สิงหาคม 2563
  • วันที่ 13 - 16 / 28 - 31 สิงหาคม 2563
  • วันที่ 04 - 07 / 18 - 21 กันยายน 2563
  • วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 ตุลาคม 2563
  • วันที่ 10 - 13 / 16 - 19 ตุลาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ