fbpx

CRUISES 04 ทัวร์เรือสำราญ Okinawa Taiwan Program_Costa neoRomantica
5วัน 4คืน BY CX

ราคาเริ่มต้น
From35,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From35,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

744

จองโปรแกรมทัวร์

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ บนเรือสำราญ Costa neoRomantica ฮ่องกง นาฮะ โอกินาว่า ล่องน่านน้ำสากล ไต้หวัน ฮวาเหลียน คีลุง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มิตซุยเอาท์เลท เถาหยวน ฮ่องกง


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 13 - 17 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ