fbpx

ทัวร์โมร็อคโค MRC01 MEMORY MOROCCO
9 DAYS 7 NIGHTS BY EY

ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1096

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอาบูดาบี เมืองคาซาบลังก้า เมืองเชฟชาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน เมืองอิเฟรน เมืองออร์ฟอย์ด ทะเลทราบซาฮาร่า พักโรงแรมกลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ทอด้าจอร์จ เมืองวอซาเซท ป้อมไอท์เบนฮาดดู เมืองมาราเกซ ชมมัสยิดคูตูเบีย จัตุรัสกลางเมือง สวนจาร์ดีนมาจอแรล ชมสวนเมนารา พระราชวังบาเฮีย เมืองคาซาบลังก้า จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เมืองราบัต ชมสุเหร่าหลวง


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 03 - 11 / 11 - 19 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ