TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From19,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From19,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

746

จองโปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 รับประทานอาหารบนภัตตาคารสุดหนูบนชั้น 86 ของตึกไทเป พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา ซื้อของฝากร้านพายสับปะรด


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 08 - 12 / 16 - 20 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 21 - 25 กันยายน 2562
  • วันที่ 02 - 06 พฤศจิกายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ