TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โอ้โห!!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From18,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From18,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

384

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ทานซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 01 - 04 / 15 - 18 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 29 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
  • วันที่ 12 - 15 กันยายน 2562
  • วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 15 - 18 / 23 - 26 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ