fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 เซลฟี่…ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 2 คืน BY XW

ราคาเริ่มต้น
From11,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From11,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

977

จองโปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด เมืองไถจง ตลาดไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 05 - 08 / 21 - 24 มีนาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ