fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 PROMOTION TAIPEI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY CI

ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1086

จองโปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี เมืองไทเป อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซือ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 05 - 08 / 19 - 22 มีนาคม 2563
 • วันที่ 16 - 19 / 19 - 22 / 23 - 26 เม.ย. 2563
 • วันที่ 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 07 - 10 / 10 - 13 / 14 - 17 พ.ค. 2563
 • วันที่ 21 - 24 / 24 - 27 / 28 - 31 พ.ค. 2563
 • วันที่ 04 - 07 / 07 - 10 / 11 - 14 มิ.ย. 2563
 • วันที่ 14 - 17 / 18 - 21 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 02 - 05 / 05 - 08 / 09 - 12 ก.ค. 2563
 • วันที่ 12 - 15 / 16 - 19 / 19 - 22 ก.ค. 2563
 • วันที่ 23 - 26 / 26 - 29 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 02 - 05 / 06 - 09 / 09 - 12 ส.ค. 2563
 • วันที่ 13 - 16 / 16 - 19 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 20 - 23 / 27 - 30 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 30 สิงหาคม - 02 กันยายน 2563
 • วันที่ 03 - 06 / 06 - 09 / 10 - 13 ก.ย. 2563
 • วันที่ 13 - 16 / 17 - 20 / 20 - 23 ก.ย. 2563
 • วันที่ 24 - 27 / 27 - 30 กันยายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ