fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From22,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From22,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

790

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ทานบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่าสไตล์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งกลอเรียเอ้าท์เล็ท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 01 - 06 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 02 - 07 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ