fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From20,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From20,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

547

จองโปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี๋ซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 รับประทานอาหารบนภัตตาคารสุดหรูชั้น 86 ร้านพายสับปะรด


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 01 - 05 / 09 - 13 / 23 - 27 เม.ย. 2563
  • วันที่ 28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 20 - 24 / 27 - 31 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 มิ.ย. 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ