fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From21,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From21,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

760

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง เดินเล่นตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 23 - 26 / 26 - 29 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 02 - 05 มกราคม 2563
  • วันที่ 06 - 09 / 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ