fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

567

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ย ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ