fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน (อาลีซาน-เย๋หลิ่ว)
4 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From21,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From21,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

972

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ตลาดกลางคืนอี๋จง เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2563
  • วันที่ 01 - 04 / 10 - 13 เมษายน 2563
  • วันที่ 09 - 12 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 06 - 09 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ