fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR
5 วัน 4 คืน BY CI

ราคาเริ่มต้น
From18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From18,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

791

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ ตลาดกลางคืนเหวินฮวา เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ตลาดกลางคืนอี้จง เมืองหนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูงจากไทเปสู่เถาหยวน


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563
  • วันที่ 02 - 06 เมษายน 2563
  • วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 พฤษภาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ