fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1122

จองโปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลงและไอศกรีมขึ้นชื่อของไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2563
 • วันที่ 30 มีนาคม - 03 เมษายน 2563
 • วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 เมษายน 2563
 • วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 เมษายน 2563
 • วันที่ 12 - 16 / 13 - 17 / 14 - 18 เม.ย. 2563
 • วันที่ 24 - 28 เม.ย. 63 / 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
 • วันที่ 01 - 05 / 15 - 19 / 18 - 22 พ.ค. 2563
 • วันที่ 22 - 26 / 25 - 29 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 01 - 05 / 04 - 08 / 12 - 16 มิ.ย. 2563
 • วันที่ 15 - 19 / 19 - 23 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 22 - 26 / 26 - 30 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ