fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

ราคาเริ่มต้น
From21,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From21,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

738

จองโปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซือ ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิ่น น้ำตกสือเฟิ่น


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563
  • วันที่ 10 - 14 / 12 - 16 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ