fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From17,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From17,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

767

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ทานซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 วัดหลวงซานซื่อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองอู่ไหล เดินเล่นถนนโบราณ ชมวิวน้ำตกอู่ไหล อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 05 - 08 / 19 - 22 มีนาคม 2563
  • วันที่ 11 - 14 / 12 - 15 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ