fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 มหัศจรรย์…ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
5 วัน 3 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From18,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

721

จองโปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขตอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 15 - 19 / 17 - 21 เมษายน 2563
  • วันที่ 29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 12 - 16 / 26 - 30 พฤษภาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ