fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE13 ไต้หวัน…วันหยุดสุดขีด
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From28,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From28,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

745

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมนูปลาประธานาธิบดี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจีงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซานซื่อ มิตซุยเอ้าท์เล็ท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 13 - 17 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ