fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE14 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From20,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From20,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

735

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซานซื่อ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 04 - 08 / 18 - 22 / 25 - 29 มี.ค. 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ