A-EUR20 ทัวร์ยุโรป THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From42,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From42,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1132

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt) กรุงเวียนนา ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง เชสกี้ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี กรุงปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 09 - 16 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2562
  • เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ