Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

CHI04 ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY WE

Price
From16,999 บาท
Price
From16,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

189

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง จิตรกรรมภาพวาดทราย เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิค
ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ เก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 15 / 18 - 22 พฤษภาคม 2561
  • วันที่ 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 มิ.ย. 2561
  • วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561
  • วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2561
  • วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 กรกฎาคม 2561
  • วันที่ 20 - 24 / 26 - 30 กรกฎาคม 2561
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ