CHI03 ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
3 วัน 2 คืน BY CZ

ราคาเริ่มต้น
From15,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From15,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

519

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองจางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถนนคนเดินซีปู้เจีย อิสระซื้อทัวร์เสริม พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ชมถ้ำเทียนเหมินต้ง
ราคาข้างต้น : ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท (ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 27 - 29 มกราคม 2562
  • วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันที่ 03 - 05 / 10 - 12 / 24 - 26 มี.ค. 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ