CHI08 ทัวร์จีน ครบสูตร คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From36,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From36,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

670

จองโปรแกรมทัวร์

นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน ผ่านชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิน สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง โดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง หุบเขาสีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก เมืองคุนหมิง สวนน้ำตก ตำหนักทองจินเตี้ยน วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้
ราคาข้างต้น : รวมค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการแล้ว


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ