CHI09 ทัวร์จีน BEST TIME TO BEIJING กำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง
4 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From17,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From17,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

515

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 17 - 20 มกราคม 2562
  • วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันที่ 01 - 04 / 08 - 11 / 14 - 17 มี.ค. 2562
  • วันที่ 23 - 26 / 28 - 31 มีนาคม 2562
  • วันที่ 30 มีนาคม - 02 เมษายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ