CHI13 ทัวร์จีน HILIGHT ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From23,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From23,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1223

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ถนนนานจิง
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,500 บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 24 - 28 เมษายน 2562
  • วันที่ 01 - 05 / 04 - 08 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 พฤษภาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ