fbpx

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From34,333 บาท
ราคาเริ่มต้น
From34,333 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

801

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ วิหารสเตวติสโคเวลี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย โบสถ์เมเคตี ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี ถนนจานชาเดอนี


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563
  • วันที่ 06 - 11 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ