Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JP-PRO8 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER
6 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

PROMOTION XJ
From35,999 บาท
PROMOTION XJ
From35,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

309

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

เที่ยวครบเมืองใหญ่ โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ หรือ สวนอุเอโนะ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน อิสระ 1 วันเต็ม ที่โอซาก้า ซื้อทัวร์เสริมเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 21 - 26 / 22 - 27 / 23 - 28 มี.ค. 61
 • วันที่ 28 มีนาคม - 02 เมษายน 2561
 • วันที่ 29 เมาายน - 03 เมษายน 2561
 • วันที่ 30 มีนาคม - 04 เมษายน 2561
 • วันที่ 03 - 08 / 04 - 09 / 10 - 15 เม.ย. 61
 • วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
 • วันที่ 12 - 17 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
 • วันที่ 13 - 18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
สายการบิน
รายละเอียด

วันแรกของการเดินทางสนามบินดอนเมือง

20.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.45 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่สองสนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ[ตามสภาพอากาศ] – ช้อปปิ้งชินจู – ออนเซน

08.00 น.      เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว เที่ยวชม วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ดอกซากุระที่ถือเป็นดอกไม้ประจำชาติที่จะ ผลิดอกเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่เกิน 2 อาทิตย์ อีกทั้งท่านจะได้เห็นบรรยากาศที่คนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ อย่างมีความสุข และฉลองกันอย่างสนุกสนาน[สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

เย็น    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)

วันที่สามภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ชมดอกไม้ ณ ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – อิออนมอลล์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านชม “งานดอกไม้ที่ทะเลสาบฮามานะ” ที่จะได้พบกับต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น และทิวลิปอีกกว่า 50,000 ต้น และสถานที่แห่งนี้ยังรวบรวมพันธุ์ดอกไม้แทบจะครบทุกชนิด เรียกได้ว่า มาที่นี่ที่เดียวดูดอกไม้ได้ครบทุกสายพันธุ์เลยละครับ [ดอกไม้บานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักNAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่นาโกย่า – วัดคินคาคุจิ – วัดกินคะคุจิ – ถนนสายนักปราชญ์ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด นำท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิหรือวัดเงิน เป็นวัดในนิกายเซน และต้นแบบของวัดแห่งนี้ได้อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง ซึ่งเป็นที่พักของปู่ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ท่านโชกุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ้านของท่านก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินในปัจจุบัน วัดกินคะคุจิถูกยกให้ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก ระหว่างทางเส้นทางไปวัดให้ท่านได้พบ ถนนสายนักปราชญ์ ซึ่งเรียงรายด้วยต้นซากุระกว่า 100 ต้นให้ท่านได้ชื่อชมตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคต สำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าอิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เก็บสัมภาระฝากไว้ที่ล็อบบี่ของโรงแรม)

ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) ทุกท่านสามารถเลือก  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท )  โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสำหรับเดินทางไป ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้] ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซน“HARRY POTTER” ที่ สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก ภาพยนตร์ … สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโอซาก้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางจาก มัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และสามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆของโอซาก้าได้ เช่น ย่านชินไซบาชิ โดยท่านสามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด

เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

18.00 น.     นัดหมายที่ล็อบบี่ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินคันไซ  

วันที่หกสนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.10 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 611

04.00 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***(เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 1. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทาง

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสาย การบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

          **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ   ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก .แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
รูปภาพ