Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JP09 ทัวร์ญี่ปุ่น INSIGHT KYOTO KIMONO & JAPAN ALPS
6 DAYS 4 NIGHTS BY JL

Price
From71,900 บาท
Price
From71,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

97

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

ทัวร์เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติค ใส่ชุดกิโมโน สะพานโทเกะทสึ นั่งรถไฟสายโรแมนติค หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปน แอลป์ เขื่อนคุโระเบะ นั่งรถไฟชินกันเซน โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 09 - 14 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน
รายละเอียด

วันแรกของการเดินทางกรุงเทพฯ

20.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23.00 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่สองประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคันไซ - เกียวโต - คาเมะโอกะ นั่งรถไฟสายโรแมนติคโทร็อคโกะ – ป่าไผ่ – ใส่ชุดกิโมโน - สะพานโทเกะทสึ - อาราชิยาม่า - กิฟุ

06.30 น.      เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานมากกว่าพันปี ตั้งแต่ปี คศ. 794 จนถึงปี ค.ศ. 1868 เมืองที่เต็มไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ นับเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโบราณนี้ยังเป็นเมืองอันรุ่งเรือง ด้วยความหลากหลายจึงทำให้เมืองเกียวโตเป็นอีกเมืองหลักที่มีนักท่องเที่ยวนิยมและเข้ามาสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ… นำท่านเดินทางสู่สถานี “คาเมะโอกะ” เพื่อนั่งรถไฟสายธรรมชาติโรแมนติค “โทร็อคโคะ” ลัดเลาะไปตามภูเขา เลียบฝั่งแม่น้ำโฮะซึ รถไฟสายนี้เป็นรถไฟโบราณที่ยังคงใช้พลังงานไอน้ำ ประกอบกับเส้นทางที่รถไฟแล่นผ่านหุบเขาและแม่น้ำเส้นทางนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายธรรมชาติที่มีความสงบและโรแมนติคเป็นอย่างมาก ทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวแม้ชาวญี่ปุ่นเองมาชมบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงามทุกฤดูกาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้คุ้มค่ากับกับรอคอยมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ “อาราชิยาม่า”… จากนั้นนำท่านเดินชม “สวนป่าไผ่” ต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างเป็นทิวแถวถอดตัวเป็นแนวยาวขนาบสองข้างทาง ลำต้นตั้งตรงเป็นทรงกระบอกอย่างสวยงาม ทำให้ลำไผ่มักจะถูกนำมาใช้ในการประดับสวนสวยแบบญี่ปุ่น และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ…

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการ “แต่งชุดกิโมะโนะเดินเล่นในเมืองเกียวโต” ชุดประจำชาติอันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัยด้วยชุดกิโมะโนะ… นำท่านสู่อิสระถ่ายภาพจากมุมสวย “สะพานโทเกะทสึเคียว” โดยมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี้มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์อยู่เบื้องหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโอะอิที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต… จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านอะราชิยาม่า ได้แก่ สิ่งทอ อาหารและขนมที่ทำจากเต้าหู้ ผักดอง ของที่ระลึก ไอศครีม และอื่น ๆ อีกมากมาย… นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของญี่ปุ่นนั้น แบ่งออกเป็นเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเต็มไปด้วยภูเขาสูงกว่า 3,000 เมตร พื้นที่ที่มีหิมะทับถมสูงในช่วงฤดูหนาว ส่วนเขตมิโนะนั้นเป็นแถบที่ราบ มีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่าน ด้วยความแตกต่างในลักษณะภูมิประเทศของเมืองต่าง ๆ ทำให้กิฟุมีความหลากหลายทางด้านทัศนียภาพและวัฒนธรรม…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GIFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตชาบู ชาบู

วันที่สามกิฟุ - กุโจ - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - เดินเล่นในเมืองเก่ากุโจ - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - จังหวัดโทยาม่า

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “กุโจ ฮะจิมัง” ตั้งอยู่ในจังหวัด “กิฟุ” สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเล็กท่ามกลางขุนเขา ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นในอดีตครั้งสร้างเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ำนะกะระ 1 ใน 3 ธารน้ำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความงามบริสุทธิ์ของสายน้ำใส… นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตู้โชว์ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทานเสียนี่กระไร ท่านจะทราบถึงขึ้นตอนในการทำอาหารตัวอย่าง เคล็ดลับ และสนุกกับการประดิษฐ์อาหารด้วยฝีมือของท่านเอง ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำผักกาด เท็มปุระ และของหวาน พร้อมนำกลับเป็นของที่ระลึก… จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิราคาวะโกะ” สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านที่มีขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยต้นหญ้า จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย…

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปุ่นเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัด ด้วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ

บ่าย    นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 นำท่านชม “บ้านตัวอย่าง” ซึ่งท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัชโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัชโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีขนาดใหญ่ด้วยความยาวประมาณ 18 เมตร และความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงซึ่งความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี… ท่านเดินทางสู่จังหวัด “โทยาม่า” จังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเกาะญี่ปุ่น ถือเป็นทางเข้าสู่ประเทศทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยท้องทะเลลึก และเทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทำให้จังหวัดโทยามะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่งดงาม และอาหารที่สดและอร่อยได้ในเวลาเดียวกัน…

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYAMA ANA CROWNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่โทยาม่า - ทาเทะยาม่า - เส้นทางโรแมนติค “กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” - ล่องเรือเขื่อนคุโระเบะ – นีงาตะ – เทศกาลแสงสีเสียง - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โทยาม่า” จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ)…

ทาเทยาม่า   นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า เพื่อทำการเปลี่ยนรถโค้ชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน
ดอยมุโรโด   นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกโชเมียวเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้ท่านมิรู้ลืม

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตเบ็นโตะญี่ปุ่นบนเจแปนแอลป์

ไดคัมโป   นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
คุโรเบะไดร่า   ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า”
เขื่อนคุโรเบะ   นำท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง (เรือปิดทำการตั้งแต่ 10 พ.ย. 60 – พ.ค. 61 การท่องเที่ยวออกประกาศ ณ วันที่ 16 ส.ค. 60)
โองิซาว่า   ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โองิซาว่า”

นำท่านเดินทางสู่อาปะรีสอร์ทโจเอ็ทซึเมียวโกะ ตั้งอยู่ในเมืองเมียวโกะ จังหวัดนิอิกะตะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยภูเขา เป็นที่นิยมพักตากอากาศของชาวญี่ปุ่นภายในรีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ตามฤดูกาล อาทิ ลานสกี สนามกอล์ฟ ปั่นจักรยาน เทนนิส ฟุตบอล กิจกรรมตกปลา บ่อออนเซ็นและกิจกรรมอีกหลากหลายรอต้อนรับทุกท่านมาเยือน

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIIGATA APA RESORT JOETSU MYOKO หรือเทียบเท่า

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษสุดนำท่านชม “เทศกาลแสง…สี…เสียง” ชมความอลังการของ “อิลลูมิเนชั่น” อีเวนต์นี้จัดแสดงเฉพาะในฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง (กำหนดการเป็นไปตามประกาศของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) โดยใช้พื้นที่ของสนามกอล์ฟทั้งหมดในการสร้าง ในปี 2015 ได้รับการบันทึกสถิติจาก ”กินเนสบุ๊ก เวิลด์ เรคคอร์ด” ว่าเป็นงานแสดงภาพแสงสีบนพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในชื่ออีเวนต์ “MYOKO HAPPINESS ILLUMINATION” หมายถึง มังกรคู่ผู้สาดแสงแห่งความสุข จุดเด่นของอิลลูมิเนชั่นนี้คือ ใช้หลอดไฟ LED มากถึง 1,600,000 หลอด นอกจากนี้ยังเป็นการบอกเล่า “ตำนานแห่งมังกร” ของเมืองเมียวโกะอีกด้วย ซึ่งใบหน้ามังกรจะแตกต่างกันเมื่อมองมาจากคนละทิศ มุมมองจากด้านบนจะเห็นเป็น “มังกรร่อนลงดิน” มุมมองจากด้านล่างจะเห็นเป็น “มังกรเหินขึ้นฟ้า” อีกทั้งยังมีการแสดงแสงสีอื่น ๆ

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ห้านีงาตะ – วัดเซ็นโคจิ – สถานีรถไฟนากาโน่ - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (นานประมาณ 90 นาที) - มหานครโตเกียว – รถไฟท้องถิ่น – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (อัพเกรด)

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วัดเซ็นโคจิ” ซึ่งเป็นวัดที่มีการสร้างคล้ายกับวัดในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และเชื่อว่าได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมสืบต่อกันมา และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกของประเทศญี่ปุ่น โดยสมเด็จพระจักรพรรดิ์แห่งเกาหลีได้จัดส่งมาเป็นของกำนัล เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ วัดเซ็นโคจินับได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดนากาโน่ สร้างเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อน เป็นหนึ่งในวัดที่มีผู้คนนิยมมาเยี่ยมชมและสักการะมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในอดีตนี้เป็นเพียงวัดเดียวที่อนุญาตให้สตรีเข้าร่วมพิธีกรรมของวัดได้ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดชั้นนอกชื่อ “ประตูนิโอมง” (NIOMON) มีทวารบาลชื่อ “นิโอ” (NIO) ยืนเฝ้าเสาอยู่ทั้งสองด้านของซุ้มประตู ถัดมาเป็นประตูวัดชั้นในเรียกว่า “ประตูซันมง” (SANMON GATE) ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร และวิหารหลังใหญ่ในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกของประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า “อิกโกะ ซันซน อมิตตะ เนียวไร” ที่เชื่อว่าอัญเชิญมาจากเกาหลีในปี 522…

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “นากาโน่” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินกังเซ็น” หรือรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งความเร็วเฉลี่ยสูงถึง 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง “ประมาณ 90 นาที” รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน เพื่อมุ่งหน้าสู่ “มหานครโตเกียว”

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟชินกันเซ็น

บ่าย    โตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกด้วย… นั่งรถไฟท้องถิ่นเพื่อนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าจุใจ…

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกโตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ชิบะ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – สนามบินนานาชาตินาริตะ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุก ๆ ปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่… นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น…

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

บ่าย    นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆและของฝากได้อย่างจุใจ…. นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

15.00 น.     นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ

18.20 น.     เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707

23.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และรวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)

 การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 50 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมเป็นต้น

สำคัญ!!เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. บริษัทฯ จำกัด ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 4. การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 6. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

 1. ตั๋วโดยสาร
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
 • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
 • กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
 • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
 • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
 • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 1. สายการบิน
 • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
 • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
 • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
 • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • พรีเมี่ยม กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด, ยูนิเวอร์แซลอะแด็ปเตอร์
 • ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
รูปภาพ