JP26 HOT SPECIAL BEAUTIFUL FLOWER & BALLOON EXTREME
7วัน 5 คืน BY JL

ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

543

จองโปรแกรมทัวร์

เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงดงามสีสันของดอกพีชกว่า 3,000 ต้น กิจกรรมใส่กิโมโนชมเมืองกุโจ ขึ้นบอลลูนชมวิว นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกสุดมันส์ บ่อน้ำโมเนต์ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ช้อปปปิ้ง นางาชิม่า เอ้าท์เล็ต

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 02 - 08 เมษายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ