JP61 PANORAMA PINK MOSS
6วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From49,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From49,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

596

จองโปรแกรมทัวร์

เที่ยวโอซาก้า โตเกียว เกียวโต อิ่มบุญกับการสักการะวัดดัง วัดคิโยมิซึ วัดอาซะกุซะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สัมผัสความเร็วไปกับรถไฟชินคันเซน พร้อมไฮไลท์พาชมเทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ อิสระช็อปปิ้งจุงใจกลางกรุงโตเกียว

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 07 - 12 พฤษภาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ