JP41 HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง
5 วัน 3 คืน BY XJ

ราคาเริ่มต้น
From28,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From28,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

666

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองโนโบริเบทสึ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิแหล่งบ่อน้ำพุร้อน ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่แวะสักการะขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด ชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ลิ้มรสอาหารทะเลที่ตลาดตลาดซัปโปโรโจไง

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 07 - 11 / 11 - 15 / 14 - 18 ส.ค. 62
  • วันที่ 08 - 12 / 22 - 26 / 25 - 29 ก.ย. 62
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ