Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

SCAN05 ทัวร์สแกนดิเนเวีย BW…3 CAPITALS OF SCANDINAVIA (เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน)
7 วัน 4 คืน BY TG

0
Price
From54,900 บาท
Price
From54,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

382

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย DFDS ล่องเรือสำราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก”

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
สายการบิน
รายละเอียด

วันแรกกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)

22.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สองกรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS

00.05 น.     ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

06.35 น.      เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

นำท่านชมความงามภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอร์ก อันเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก ชมอาคารบ้านเรือน สไตล์เดนมาร์ก ชมน้ำพุเกฟิออน พร้อมฟังประวัติอันน่า ประทับใจ แล้วนำท่านชมและถ่ายรูปกับเงือกน้อย “Little Mermaid”อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้นนำท่านเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์กศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ำค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ำค่า เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ ราชบัลลังก์ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อเกราะของอัศวิน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของล้ำค่าในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (1)

บ่าย      อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป “Stroget”เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงออสโล โดยเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ อาทิเช่นไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯลฯ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ DFDS (2) ห้องพักภายในเรือสำราญแบบ 2 Berth Inside

ลูกค้าควรแยกกระเป๋าเตรียม OVER NIGHT BAG สำหรับคืนแรกที่ใช้บนเรือ DFDS เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะไปรับอีกที ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

วันที่สามกรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์–ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า    รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ DFDS (3)

09.45 น.     เดินทางถึง กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนำท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หัวหน้าทัวร์คอยแนะนำให้ท่านถ่ายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด นำท่านผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต่ ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel Committee ประเทศนอร์เวย์เป็นผู้คัดเลือกผู้รับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปีในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล นำท่านผ่านชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เวย์ นำท่าน ผ่านชมAkershus Castle and Fortress เป็นปราสาทในยุคกลาง ป้อมนี้สร้างเพื่อเป็นแนวกำแพงป้องกันเมืองออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (4)

บ่าย    นำท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum) ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงออสโล ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรือไวกิ้ง อายุพันกว่าปี และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเรือไวกิ้ง 3 ลำ ซึ่งลำที่ยาวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เวย์ได้ขุดพบ และนำแต่ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรือได้เกือบสมบูรณ์ นำท่านชมย่านการค้าที่ขายของที่ระลึกจากนอร์เวย์ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (5)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์นอันงดงามของประเทศสวีเดน จนได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (7)

บ่าย     นำท่านเดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง แห่งอดีตของประเทศสวีเดน สลับด้วยป่าเขาและทะเลสาบอันงดงามสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (8)

นำคณะเข้าสู่ที่พักHOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้ากรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ช้อปปิ้ง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (9)

นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (10)
บ่าย    จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากย่านใจกลางเมือง **อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน**

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกสต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินนครสต็อคโฮล์ม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่เจ็ดกรุงเทพฯ

05.45 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไข

หมายเหตุ

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 20 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในการทำวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการ ออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด และหากวางมัดจำ หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง, เลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ
 • สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • หลังจากท่านตกลงการจองและชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การยกเลิก

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการ คืนค่ามัดจำทั้งหมด

 • หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ

 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

 • กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่าได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยยื่นวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจำทั้งหมด กรณียังไม่ได้ยื่นวีซ่า หรือ ออกตั๋ว แต่หากดำเนินการทั้ง 2 อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ สำหรับผู้ที่มาแทนคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตั๋ว  ***

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น

 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป

 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

 • กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
 • (สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
 • กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 45 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการจองทัวร์ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมทัวร์ไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า, หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 • การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
 • วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

 • ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง
 5. เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว)
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์แก่ลูกค้าที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 9. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะนำว่า ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็คมาจากต่างจังหวัดมากที่สุด
 10. ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และหรือโรงแรมที่มีห้อง  3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
  2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 2. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (1ใบ น้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน และค่าดำเนินการท่านละ 3,300 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ,ไกด์ และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,800 บาท(ชำระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
 • ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่แจกน้ำดื่มบนรถ
รูปภาพ